Prirodnjačko odeljenje

Prirodnjačko odeljenje radilo je sa privremenim prekidima od osnivanja Muzeja do danas. Inicijalna zbirka bila je poklon sreskog načelnika Emila Talijana iz Turske Kanjiže, svetskog putnika i lovca. Današnja zbirka Prirodnjačkog odeljenja nastala je preuzimanjem zbirki Više pedagoške škole – odsek biologija iz Zrenjanina i Prve gimnazije (danas Zrenjaninske gimnazije) i dela koji je nasleđen iz vremena postojanja Prirodnjačkog odeljenja iz 1911. godine. Poslednjih decenija, u muzej je pristiglo dosta predmeta u okviru poklon kolekcija, ili su sakupljeni u okviru terenskih istraživanja (botanički materijal).

Fond Prirodnjačkog odeljenja čine sledeće zbirke: Geo-paleontološka, Botanička, Zoološka, Zbirka tečnih preparata, Zbirka učila i fototeka. Geo-paleontološku zbirku čini zoo i fito paleontološki materijal, kao i razne vrste barskih lesova peščara, eruptivnih stena i lopara sa fosilnim ostacima. Najvredniji eksponat – fosilni ostaci mamuta Mammuthus primigenius, iskopani 1952. godine prilikom kopanja kanala DTD kod Novog Bečeja. Botanička zbirka sastoji se od herbarskog materijala bivše Više pedagoške škole iz Zrenjanina, herbatara M. Gajića – nekadašnjeg profesora iste škole, herbara Šumarske uprave Aranđelovac, semenara i herbara Zemljoradničke zadruge „Agraria” iz Novog Sada, herbara Lekovitog bilja i ratarskih kultura. Zoološku zbirku čine zbirke insekata, vodozemaca, riba, gmizavaca, ptica i njihovih jaja, sisara i lovačkih trofeja. Zbirka tečnih preparata Prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin preuzeta je od Više pedagoške škole iz Zrenjanina. Materijal u flašama, koji je sakupljan na stručnim ekskurzijama po Jadranskom moru, sastoji se od botaničkih i zooloških primeraka (planktona, korala, sunđera, riba, vodozemaca, ptica i sisara). Zbirka učila sastoji se od bioloških učila, modela i maketa, crteža i slika, dijafilmova, filmova, mikropreparata i mikroskopa.
Fototeku čine foto-negativi, foto-pozitivi, slajdovi i fotografije.

Kontakt

Nataša Knežević, viša kustoskinja
Prirodnjačko odeljenje
natasa.knezevic@rocketmail.com