Arheološko odeljenje Narodnog muzeja u Zrenjaninu u svojoj zbirci poseduje oko 10000 eksponata. Zbika je podeljena na dva odeljenja: praistorijsko i srednjovekovno. Predmeti Arheološkog odeljenja potiču iz fonda arheološke zbirke koja je obogaćena putem sistematski istraženih arheoloških lokaliteta, izvedenim zaštitnim arheološkim istraživanjima, rekognosciranjem terena, putem darovanja i otkupom. Hronološki okvir fonda obuhvata razdoblje od neolita do srednjeg veka.

Praistorijsko odeljenje predstavljeno je ostacima materijalnih kultura karakterističnim za period od neolita do gvozdenog doba. Neolit srednjeg Banata deli se na kulturne i vremenske horizonte – starčevačka i kereš grupa starijeg i vinčanska i potiska kultura srednjeg i poznog neolita i traje od 6000. do 3500. g. p. n. e. Period prelaza iz neolita u metalno doba pripada eneolitu i datuje se u vremenski period od 3400. do 2200. g. p. n. e. Formiranje kulture bronzanog doba počinje u Vojvodini u periodu od 2000. i traje sve do VIII veka  p. n. e. Deli se na tri faze: rano, srednje i pozno bronzano doba. Kao najočigledniji dokaz turbulencije, kulturnih promena i migracija koje su konstatovane na ovom prostoru, u periodu kasnog bronzanog doba predstavljaju bronzani predmeti iz ostava koje su pronađene u Sečnju.

Srednjovekovno odeljenje obuhvata period od I do XVI veka n. e. i prezentuje narode koji su na ovom prostoru boravili privremeno ili trajno: Sarmati, Huni, Avari, Sloveni i Mađari, i materijalnu kulturu koja ih definiše.  Zbirku čini bogat sarmatski materijal (I–IV veka) u vidu nakita i keramike. Avarski material (VI–VIII veka) karakteriše materijal pronađen uglavnom u grobnim celinama, među kojima je dominantan onaj sa nekropole Mečka kod Aradca, a slovenski materijal (VI–XVI veka) potiče sa šireg prostora srednjobanatskog područja, a zastupljen je na gotovom svim lokalitetima koji su istraživani od strane Narodnog muzeja u Zrenjaninu.