FacebookTwitter

 
lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA NARODNOG MUZEJA ZRENjANIN

Po osnovu čl. 35-36. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 - ispr.) i čl. 21. i 22. Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin, Upravni odbor Narodnog muzeja Zrenjanin raspisuje:
JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA NARODNOG MUZEJA ZRENjANIN
Podaci o ustanovi: Narodni muzej Zrenjanin sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Subotićeva br.1, PIB: 101161234, matični broj: 08057818.
Za direktora Narodnog muzeja Zrenjanin može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
1) Kandidat za direktora mora imati stečeno visoko obrazovanje na studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
2) najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
3) stečeno stručno zvanje iz oblasti muzeologije,
Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, imejl, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva (radni staž) sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs i odgovornostima na tim poslovima i podatke o stručnom usavršavanju.
 Kandidat za direktora u konkursnoj dokumentaciji prilaže sledeće dokaze:
1) dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
2) potvrda o radnom iskustvu;
3) uverenje o stečenom zvanju iz oblasti muzeologije,
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena od strane nadležnog organa.
Kandidat za direktora dužan je da predloži program rada i razvoja Muzeja, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.
Konkursna dokumentacija se dostavlja na adresu: Subotićeva br.1, 23000 Zrenjanin, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Narodnog muzeja Zrenjanin“.
Zadnji dan za podnošenje  konkursne dokumentacije je 24.05.2017. godine.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču (Grad Zrenjanin, Trg Slobode br.10) u roku od tri dana od dana dostavljanja zaključka. Žalba ne zadržava izvršenje zaključka.
Upravni odbor Muzeja obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa. O datumu i mestu održavanja razgovora, kandidati će biti blagovremeno obavešteni nakon okončanja javnog konkursa.
Direktora Narodnog muzeja Zrenjanin bira Skupština grada Zrenjanina na osnovu obrazloženog predloga liste kandidata koje mu dostavi Upravni odbor Narodnog muzeja Zrenjanin. Direktor se imenuje na period od četiri godine.